Kestävästä Elämäntavasta Urbaanissa Ympäristössä

Kirjoittaja: 
jarkoom arkoo

Oman elämäntavan arviointi pelkin moraalisin tai eettisin perustein tarjoaa harvoin riittävän motiivin suuriin elämänmuutoksiin. Moraali on suhteellista, valintojen tekemistä; samoin ajattelun ja toiminnan eettinen perusta on luonteeltaan suhteellista, siten että se perustelee itsensä suhteessa ympäristöön ja sen omaksumaan tai siinä muutoin vallitsevaan eettiseen eetokseen, joko negatiivisesti tai positiivisesti.

dsadasdas

Moraalisen imperatiivin luominen itselleen olemisen kokonaisvaltaisuuden kustannuksella on tunnetusti osaltaan esimerkiksi uskontoja länsimaissa kohdanneen perikadon taustalla. Alkuperäisen kristillisen eetoksen ja sen sisältämän eettiseksi ajatellun ideaalin kadottua pääosin nykyihmisen kokemushorisontin tuolle puolen, on uskonnon tehtävä muuttunut yhä enemmän moraalin sosiaalista ulottuvuutta ja kristinuskon lähimmäisenrakkautta korostavan sanoman toteuttamiseksi.

Yksilön pelastus, vapautumisen merkityksessä, on tässä tilanteessa lähes yksinomaan hänen omien valintojensa varassa, siten että todellisia vastauksia kaipaava kääntyy useimmiten luterilaisesta uskosta poispäin, reaktiona sen ihmisenä olemisen perimmäisiä kysymyksiä tasapäistävästi käsittelevälle luonteelle.

Herääminen vallitsevaan elämäntapaan liittyvään lyhytnäköisyyteen tai siihen edelleen liittyvään henkiseen laiskuuteen on toki sinänsä luonteeltaan moraalinen tapahtuma, siinä mielessä että se luo ihmiselle sellaisen riippumattoman toimintamallin jonka kanssa voi elää ja kulkea selkä suorana, avoimesti ja totuudenmukaisesti – ainakin lähtökohtaisesti – siten että elämän keskipisteeksi muodostuvat omat valinnat, eräänlaisen yhteisöllisen kauhun tasapainon sijasta. Tämän heräämisen mieltäminen kategorisesti moraaliseksi tai eettiseksi olemisen tavaksi jättää kuitenkin jokaisen yksittäisen valinnan ja siten edelleen niistä koostuvan elämäntavan ytimeltään vaillinaiseksi, ihmisyyden kokonaisuuden kannalta, tavalla jossa elämän ytimeen piiloutuu kieltäytyminen ja pidättäytyminen, ilman niihin liittyvää, vaikkapa askeesista tai luostarielämästä tuttua, henkisen täyttymyksen ulottuvuutta. Kieltäymyksen tai askeesin ymmärtämiseen ensisijaisesti moraalisena valintana liittyy todellinen vaaramomentti, sen kutistaessa ihmisyyden ja siihen liittyvät nautinnon, vapauden ja rajallisuuden elementit toteutuviksi yksinomaan alueella jota vallitseva maailmankuva (tiede) kutsuu psykologian alueeksi. Ihmisen hyvinvoinnin näkökulmasta tämä on pokerin kaltaista uhkapeliä jossa moraalisen ideaalin tavoittelu tapahtuu elämän kokonaisuuden kustannuksella.

Ruokavalioon, kulutukseen, liikkumiseen, asumiseen ym. elämäntapaan liittyvät valinnat tarvitsevat siten yleisen moraalisen ulottuvuuden tueksi henkilökohtaisen motiivin joka tarjoaa suoran väylän kokonaisvaltaiseen elämään ja siihen liittyvän täyttymyksen kokemiseen – esimerkiksi lihan syönnistä pidättäytyminen muista syistä kuin sellaisista joihin liittyy syvä ymmärrys ja kokemus elämän moninaisuudesta ja sen itseisarvoisuudesta sekä kaiken olevan keskinäisestä yhteydestä on vääjäämättä vaillinainen valinta: vuosisataisen elonjäämiseen ja jokapäiväiseen elämään liittyvän kulttuurisen todellisuuden hylkääminen tai työntäminen syrjään henkilökohtaista moraalista identiteettiä korostavien motiivien perusteella on tosiasiassa äärimmäistä ylimielisyyttä, myös silloin kuin se perustuu moraaliseen harkintaan ja jää aidosti henkilökohtaiseksi valinnaksi eikä aseta ehtoja ympäristön tavalle elää.

Edellä esitettyyn ruokavalioesimerkkiin liittyen kysymys on siten siitä että kestävä valinta ja edelleen kestävä elämäntapa on ytimeltään positiivinen, moraalisessa mielessä konfliktiton – järjestäytyminen elämäntapavalintojen perusteella erilliseksi yhteisöksi on eräänlainen osoitus tästä. Urbaanissa ympäristössä kestävän valinnan tunnistamiseen liittyy puolestaan prosessi jonka myötä vallitsevista realiteeteiksi mielletyistä olosuhteista ja niiden luomista ehdollistumista opitaan omaehtoisesti pois. Moraalinen tai terveydellinen näkökulma opettaa lukemaan tuoteselosteita – kokonaisvaltaisempi näkökulma opettaa karttamaan niitä kokonaan. Urbaani ympäristö on siten kestävää elämäntapaa tavoittelevalle joko täysin mahdoton elinympäristö, tai sitten se muodostaa kontekstin eräänlaiselle alkemistisille prosessille jonka edetessä valintojaan ja niiden motiiveja arvioiva oppii tunnistamaan ehdollistumat liittyen terveyteen, moraaliseen toimintaan, nautintoon, aistimisen tapoihin jne. Luontaisesti tämä prosessi etenee kohti omavaraisuutta – joka urbaanissa ympäristössä muuntuu luomuun ja lähiruokaan jne. kohdistuviksi valinnoiksi – ja edelleen, ravinnon näkökulmasta, kohti täyspainoista ruoan ja ravinnon uudelleen ymmärtämistä sekä niihin liittyvien ehdollistumien muuttamista, jonka prosessin myötä omien valintojen ytimessä oleva mekanismi alkaa tunnistaa ihmisen luontaisen symbioottisen suhteen ympäristöönsä ja muuttuu siten perusvaraukseltaan positiiviseksi.

Tämän prosessin edetessä painopiste alkaa siirtyä moraalisesta ja terveyttä korostavasta kohti riippumattomuutta ja valinnan vapauden illuusiota lähietäisyydeltä tarkastelevaa – urbaanissa ympäristössä tämä merkitsee uudenlaisen imperatiivin syntymistä, valinnan vapauden aktualisoitumisen merkitessä jatkuvaa aktiivisuutta ja havahtuneisuutta. Edellä mainitun konfliktin luonteessa tässä yhteydessä tapahtuva muutos vapauttaa energiaa siten että elämäntapavalinnat miltei automaattisesti seuraavat toiminnan motiiveissa tapahtuvia muutoksia. Moraalisen arvioinnin sijaan painopiste on tietoisuudessa, kokonaisvaltaisuudessa.
Siten moraalisen kieltäymyksen, paaston, askeesin tai muun vastaavan merkityksessä, ytimessä oleva henkisen alue saa merkityksensä vasta tämän edellä kuvatun prosessin myötä, vapautumisen ja vapautuksen problematiikan astuessa seuraavassa vaiheessa moraalisen pohdinnan tilalle – uudenlaisen yhteisöllisyyden ja kestäväksi mielletyn elämäntavan voi helposti nähdä merkkinä tästä prosessin vaiheesta. Urbaanissa ympäristössä vastaava prosessi saa nopeasti myös jatkuvan puhdistautumisen merkityksen siten että jokainen valinta toimii vastavoimana ympäristön aikaansaamalle altistumiselle.


Theme port sponsored by Duplika Web Hosting.
Etusivu Siirry alkuun