Säännöt

Säännöt

1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Suomen kestävän elämäntavan yhteisöt ry ja sen kotikunta on Tampere. Ulkomaisissa yhteyksissä yhdistyksestä käytetään epävirallista nimeä GEN-Finland.

2 § YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on:

 • tutkia, luoda ja vahvistaa tietoisuutta kestävästä elämäntavasta ja yhteisöllisyydestä sekä tukea yhteisöjen muodostumista ja kehittymistä
 • toimia kestävää elämäntapaa edistävien ja siihen pyrkivien ja sitä harjoittavien yhteisöjen yhteistyöelimenä sekä vahvistaa niiden yhteiskunnallista ja rauhaa rakentavaa merkitystä.
 • edistää maaseudun ekologista uusasuttamista

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Suomen kestävän elämäntavan yhteisöt ry:
 • organisoi kestävään elämäntapaan pyrkivien yksilöiden ja yhteisöjen vuorovaikutusta ja verkostoitumista kotimaassa ja kansainvälisesti.
 • harjoittaa tutkimus-, koulutus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa
 • järjestää tieto-, ohjaus-, koulutus- sekä ongelmanratkaisu- ja hankesuunnittelupalveluja
 • järjestää seminaareja, kulttuuritapahtumia ja talkoita
 • toimii kansalaisyhteiskunnan rakentamiseksi yhteistyössä samoja arvoja tukevien tahojen kanssa
 • hankkii toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä 
 • toteuttaa kestävää elämäntapaa edistäviä hankkeita

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:
 • vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja
 • toimeenpanna varainkeräyksiä, myyjäisiä ja arpajaisia asianmukaisen luvan saatuaan.
 • yhdistys voi omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta.
3 § JÄSENET

Yhdistyksen varsinaisia, äänioikeutettuja jäseniä ovat yhdistyksen hallituksen hyväksymät suomalaiset oikeuskelpoiset yhteisöt ja yksityishenkilöt. Yhdistyksen kannatusjäseniä ilman äänioikeutta ovat yhdistyksen hallituksen hyväksymät yhteisöt tai yksityishenkilöt.

4 § JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Ennen kuin erottamisasiassa tehdään päätös, jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen puolestaan, kuitenkin viimeistään kuukauden sisällä hallituksen erottamisesityksestä.

5 § LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsen- ja kannatusmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

6 § HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3-5 varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

8 § TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle. Yhdistyksen
tilintarkastajan ja varatilintarkastajan toimikausi on kalenterivuosi.

9 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.

10 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.
Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

 

Ylimääräinen kokous pidetään , kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni.

 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
11 § VARSINAISET KOKOUKSET

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. hyväksytään kokouksen esityslista
 4. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 5. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
 6. muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. hyväksytään kokouksen esityslista
 4. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 5. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 6. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 8. mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
12 § KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNTI JA LAHJOITUS

Yhdistyksen omistaman kiinteistön myynnistä tai lahjoituksesta on päätettävä kahdessa perättäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden väli on vähintään kolmekymmentä (30) päivää. Myynnin tai lahjoituksen puolesta on kummassakin kokouksessa annettava vähintään viisi kuudesosaa (5/6) äänestyksessä annetuista äänistä.

13 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.
Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. Asiasta on ilmoitettava kokouskutsussa.

Päivitetty 21.4.2008


Theme port sponsored by Duplika Web Hosting.
Etusivu Siirry alkuun